Logo Nam Trường Khang
NAM TRƯỜNG KHANG 0933.906.212 - 0906.888.130 - 0286.2737.130

Tải Driver Cho Aficio MP 4001/5001

Tải Driver Cho Aficio MP 4001/5001 trên WindowServer 2008/2012/2016, Window Vista, Window 7, Window 8, Window 10, MacOS X, UNIX

Microsoft Windows Server 2016 (x64)

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 12,214 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,364 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 22,256 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 28,992 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows Server 2012 R2 (x64)

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 12,214 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,364 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 22,256 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 28,992 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,728 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows Server 2012 (x64)

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 12,214 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,364 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 22,256 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 28,992 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,728 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64)

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 12,214 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,364 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 22,256 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 28,992 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,728 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows Server 2008 (x64)

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 12,214 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,364 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 22,256 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 28,992 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,728 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows 10 (x64)

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 12,214 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,364 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 22,256 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 28,992 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,728 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows 8.1 (x64)

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 12,214 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,364 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 22,256 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 28,992 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,728 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows 8 (x64)

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 12,214 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,364 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 22,256 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 28,992 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,728 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows 7 (x64)

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 12,214 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,364 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 22,256 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 28,992 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,728 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows Vista (x64)

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 12,214 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,364 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 22,256 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 28,992 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,728 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows Server 2008

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 9,113 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,200 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 18,308 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 24,372 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,192 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows 10

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 9,113 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,200 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 18,308 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 24,372 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,192 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows 8.1

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 9,113 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,200 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 18,308 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 24,372 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,192 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows 8

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 9,113 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,200 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 18,308 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 24,372 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,192 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows 7

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 9,113 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,200 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 18,308 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 24,372 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,192 KB *  

* Page Top

Microsoft Windows Vista

Description Version Update File size Download
PCL 6 Driver  
Ver.1.6.0.0 05/11/2014 9,113 KB *  
PCL 5e Driver  
Ver.1.4.0.0 06/02/2014 2,200 KB *  
PCL6 Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 18,308 KB *  
PS Driver for Universal Print New!
Ver.4.12.0.0 13/12/2016 24,372 KB *  
Network TWAIN Driver  
Ver.4.27.05 27/12/2012 6,517 KB *  
LAN Fax Driver  
Ver.1.78 23/02/2016 3,192 KB *  

* Page Top

Khách hà ng sử dụng máy photocopy của Nam Trường Khang
Đối tác của Nam Trường Khang
Tìm kiếm nhiều: • Máy Photocopy • Thuê Máy Photocopy • Máy Photo Cũ • Bán Máy Photocopy • Photocopy Ricoh Giá Cho Thuê Máy Photocopy • Giá Máy Photocopy
Chat Live Facebook